Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Като общинска образователна институция СУ "Христо Ясенов" - Етрополе, предоставя информация съгласно Закона за достъп до обществена информация.

Заявления за достъп до обществена информация се подават при техническия секретар на II етаж в централната сграда на училището всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Разходите за предоставяне на информацията се заплащат от заявителя по банков път, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя.

Образци на документи

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Решение за предоставяне на информация

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация