Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Работата по проекти е доказана във времето чудесна възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики, за насърчаване и подкрепа на всеки ученик в неговия стремеж към личностно развитие и адекватна социализация.

Голяма част от дейностите по проектите намират своето продължение в следващи такива. Благодарение на някои от тях са създадени трайни контакти с образователни институции в страната и в чужбина, подобрява се микроклиматът и образователно-възпитателната среда.

Getting Equipped for Europe

Преход към кръгова икономика чрез компостиране

Нашите пари

Проект "ПрироДа"

Търсачи на легенди

Твоят час

Училище посланик на Европейския парламент

Нашите разнообразни места в сплотена Европа