Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Екипът на Средно училище „Христо Ясенов“ поема отговорност да провежда политика, в която водеща роля имат животът и здравето на децата и младите хора, образование и възпитание, ориентирани към адекватно на динамичната глобална общност развитие на личността чрез:

*осигуряване на равен достъп до качествено образование;

*постигането на привлекателна учебна среда, в т.ч. и с ефективно навлизане на новите технологии в учебния процес и с дейности за превенция на агресивното поведение и зависимости;

* популяризиране на националните и европейските символи, създаване и поддържане на усещането за принадлежност към училището;

* провокиране на мисленето и мотивиране на самостоятелността, формиране на практически умения и иницииране на желание за изява на собственото Аз.

Включването ни в различни проекти отчита специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представя нашите виждания за европейско развитие на училището.