Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Проектът „ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ КОМПОСТИРАНЕ В ДОМАКИНСТВАТА И В ПИЛОТНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ е насочен към предотвратяване образуването на твърди битови отпадъци и в частност намаляване количеството на биоразградими битови отпадъци, с което ще се намалят и разходите на системата за управление на отпадъците и  ще се повиши общественото съзнание за спазване на йерархията при управлението им.