Copyright 2024 - СУ "Хр.Ясенов" град Етрополе

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

2017-2018 учебна година

2016-2017 учебна година